Interakce plazmových polí - Duše, emoce a úmysl

Plazma 

Všechno, co vidíme v našem vesmíru, je vytvořeno z interaktivních magnetických polí různých sil, rychlosti a hustoty. Od nejmenších částic, atomů, molekul, rostlin, zvířat, našeho těla, našeho světa, planet a celé naší sluneční soustavy, každé další galaxie a dokonce i celého vesmíru.

Plazma se skládá z milionů magnetických gravitačních polí, která se spojují a dynamicky se vzájemně ovlivňují. Interakce (=vzájemné působení), různých magnetických polí a různé síly, vytváří počáteční osivo plazmy, u kterého jsou vnější plazmová pole plazmy známá jako magnetická pole a dovnitř plynoucí pole jsou známa jako gravitační pole. 

Všechno v našem vesmíru je plazma, od nejmenšího atomu až po zrna písku, květinu, ptáka, naše tělo, strom, planeta Země, Měsíc, Slunce, naše sluneční soustava, galaxie a vesmír. 

Plazma neustále a volně rozdává svá pole, která dále volně tečou do životního prostředí. Pole, která nejsou použita při průchodu životním prostředím volně plynou zpět do plazmy, z které původně vyšla. Je to základní princip bezpodmínečného dávání a zpětného přijímání. Plazma sama dává jen to, co je potřeba a zpět přijímá to, co nebylo upotřebeno. 

Podíváme-li se do vesmíru, zdání budí dojem, že mezi Zemí a Měsícem je prázdnota. Tento prostor je však ve skutečnosti naplněn a přeplněn neviditelným magnetickým a gravitačním polem. Vše se pohybuje při různých rychlostech a navzájem interaguje. 

Naše třírozměrná fyzická realita není nic jiného než projev, který se vyznačuje magnetickými poli, jež se sdružují za určitých podmínek a vzájemně navzájem reagují. Naše fyzická realita je vytvořena v poli interakcí s určitou rychlostí. Pole, která cestují rychleji nebo pomaleji než rychlost těch, která vytváří naši realitu, existují mimo naši realitu vnímání v jiných dimenzích. 

Magnetická gravitační pole Země vytvářejí prostředí planety Země, které následně ovlivňuje to, jak na sebe pole budou dále interagovat tak, aby vytvořila život na Zemi. Fyzické předměty na Zemi jsou pro Zemi jedinečné prostředí. Život na jiných planetách nebude stejný jako život na Zemi, pokud podmínky pole interakce na této planetě jsou shodné s podmínkami Země. Plazmy se projevují v různých fyzikálních formách kvůli různým podmínkám prostředí. Navzájem se různě kombinují tak, aby udělali a tvořili tělo, skálu, strom či planetu.

 

 

plazma
Pole jsou neustále volně vydávána. Pole, která nejsou použita při průchodu životním prostředím volně plynou zpět do plazmy, z které původně vyšla. Je to základní princip bezpodmínečného dávání a zpětného přijímání.

Naše těla nejsou nic víc než sbírka milionů polí, která se spojují a jsou interagována tak, aby vytvořila plazmu, kterou definujeme jako lidské tělo. Aminokyseliny, proteiny, svaly, kosti, kůže, krev, to vše jsou shluky polí jedinečné plazmy, které se kombinují za účelem vytvoření plazmy těla. 

Magnetická pole, která tvoří vaše tělo, pochází z polí našeho slunečního systému Slunce, naší galaxie a našeho vesmíru. Nic ve světě nebo ve vesmíru nemůže existovat bez magnetických polí. To je a bylo tajemstvím stvoření. Vesmír je prostor plný magnetických gravitačních polí, která jsou neustále v pohybu a ve vzájemných interakcích, pohybující se různými rychlostmi a různými směry. 

Každá plazma má strukturu obdobnou kmeni stromu. Nejsilnější léta – pole, jsou uprostřed stromu a směrem ven jsou jednotlivé vrstvy (léta) slabší. Stejně tak nejslabší vrstvy plazmového pole jsou v nejvzdálenějších okrajových částech plazmy. Tatáž struktura plazmových polí je stejná i pro naše tělo. Nejsilnější plazmová pole se nacházejí uvnitř naší duše.

 

 

 

Je potřeba si uvědomit a pracovat dále s informací, že i jako lidé jste reálným projevem plazmy. Vaše energetická pole se opakovaně mísí s vaším prostředím.

 

Negativní emoce 

Negativní emoce vytvářejí blokády a filtrují jak to, co vstupuje, tak to, co opouští vaše tělo. 

Co jíte, co vidíte, co slyšíte, čeho se dotýkáte, co cítíte, co si myslíte a co dýcháte, to vše ovlivňuje váš výsledný energetický stav. Plazmová pole, která vyzařujete do svého okolí se totiž budou měnit v závislosti na vašem osobním emocionálním stavu a na stavu vašeho těla. 

Když pochopíme princip fungování plazmatických polí, můžeme tak lépe pracovat na bezpodmínečném dávání. V podstatě jsme všichni jako jeden subjekt a nic není oddělené. Naše plazmatická pole vzájemně působí na vše kolem nás a plazmatická pole všude kolem nás přitom působí na nás. Vyberte si tedy, jak chcete komunikovat.

Energetická pole těla se mění podle vašich emocí a stavu těla.
Energetická pole těla se mění podle vašich emocí a stavu těla.

Duše

Co je Duše? Naší nedílnou součástí je Duše. To, co Duše dává, to je čistá láska, která se nikdy nezmění. Duše je hlavním tvůrcem a tak jsme i my současně tvůrcem. Duše se ve světle této souvislosti projevuje jako fyzické tělo tady a teď. Duše má obdobné vrstvy stejně jako naše tělo má fyziologické a aurální vrstvy. Duše mluví velmi tiše. Je to naše intuice. Fyzikální svět je hlasitý a často utopí náš vnitřní (duševní) hlas. Duše nám oznamuje rozdíl mezi dobrem a zlem a tento rozdíl je to naše svědomí. 

Co je tělo? Tělo je skupenství plazmy tvořené magnetickými a gravitačními poli. Duše se projevuje v těle už v děloze, kde se postupně vytváří tělo. Tělo umožňuje duši existovat a prožívat ve fyzické realitě sociální soucítění. Lidské tělo má několik vrstev a celé tělo je tak projevem duše v interakci s prostředím, ve kterém se nachází. 

Co jsou emoce? Emoce jsou plazmová pole, která vyzařuje naše duše. Naše emoce jsou vrstvené a filtrované tím, co naše duše navenek projevuje. Naše emoce totiž fungují jako emocionální duševní filtry. Emocionální filtry jsou tak výsledkem naší interakce s naším prostředím. Emocionální filtry blokují sílu čisté lásky duše a blokují sílu polí, která se mísí s poli, která vyzařují z našeho prostředí (pole vydaná a přijatá). 

Naše myšlenky a emoce vycházejí (magnetické pole opouští tělo) a vracejí se (gravitační pole vstupující do těla) do těla. Mají proto danou určitou schopnost (sílu). Neustále si vytváříme plazmová pole pomocí našich myšlenek. Představivost vede k záměru a tvoření.  Můžeme takto vytvořit svět, takový, jaký si přejeme. 

Pozitivní myšlenky promítnuté do vody vytvářejí různé nádherné tvary. Podobné výsledky jsou dokumentovány při použití hudebních tónů.
Pozitivní myšlenky promítnuté do vody vytvářejí různé nádherné tvary. Podobné výsledky jsou dokumentovány při použití hudebních tónů.

Negativita bombarduje nás i celý svět kolem nás. Poslouchejte anebo sledujte dnešní hlavní média. Výsledkem vašeho zjištění nejspíš bude konstatování, že to co tyto média přináší je velmi negativní.Uvědomíte si účinky takto mediálně šířené negativity na vaše tělo, emoce a duši. Můžete se totiž sami dále rozhodnout, že se nebudete již tomuto jevu dále vystavovat anebo se díky tomuto uvědomění můžete ještě lépe naučit vyváženým způsobem negativitu pozorovat a neumožňovat jí tak touto cestou  ovlivňovat vaše emoce, které filtrují plazmová pole, jež přicházejí z duše a nebo naopak se k ní vracejí. 

Zde je navýsost potřebné v každém okamžiku dne vědomě a správně vyhodnotit, kdy necháme na sebe působit vliv prostředí, ve kterém se pohybujeme. Musíme se sami vycvičit k tomu, abychom bezpodmínečně vnímali a mysleli. Tělo je důsledek velení duše a my musíme cvičit záměr. 

Když vytváříme a používáme GANS s nano-povlakem, měli bychom vědět a pochopit, že naše plazmové pole se mísí s oblastmi našich výtvorů a všeho v našem prostředí.Pozitivní emoce vytvářejí pozitivní láskyplná plazmové pole. Negativní emoce vytvářejí negativní škodlivá plazmová pole. 

Když vytváříte nano-povlak, buďte proto pozitivní. To totiž ve výsledku významně ovlivní koncový výsledek nano vrstev; podle toho budou fungovat i při použití během tvorby GANS. Při tvorbě GANS proto buďte velmi pozitivní. Vaše pozitivní energie se totiž tak podstatně jednodušeji  smísí s energetickými poli všeho kolem vás. 

Když používáte jakýkoliv produkt Magrav, když používáte pero proti bolesti, buďte pozitivní a vyrovnaní. Zde je třeba mít na zřeteli nezbytnost umění vysílat správně své pozitivní záměry. Váš záměr tak ve finále významně ovlivní výsledek jak hodně vám plazma pomůže.

Tělo vyzařuje pole a to je plazma. Naše energetické pole se mění v závislosti na stavu našeho těla a našich emocí. Dejte energii lásky do všeho, co děláte. Když vyrábíte GANS, věnujte lásku tomuto procesu. Smíchejte bez obav plazmatická pole lásky se všemi fázemi procesu tvorby GANS. Vložte správný záměr do každé činnosti, kterou  děláte ve svém každodenním životě. 

Vaše záměry, vaši energii tak vtiskáváte do plazmatické struktury GANS, který takto i plazmaticky modelujete. Vaše energie tak bude "uvnitř" GANS energicky. Bude dodána nano-vrstvami, které takto vytvoříte.

 

 

Např. přemýšlení nad potřebou peněz, je ve skutečnosti záměrem nedostatku. Je to záporný energetický záměr,  který tak i zkopírujete do GANS, pokud uvažujete tímto způsobem během procesu tvorby GANS. Když tento GANS použijete pro uzdravení, tento hojení nepomůže.