Princip plazmy

Plazma stojí tiše po boku pevných látek, kapalin a plynů. Ve vesmíru je ze všech jmenovaných skupenství nejpočetnější. Skládají se z něj hvězdy a mlhoviny, vakuum mezi planetami je ho piné. Své využití nachází také v domácnostech, i když o něm mnohdy nemáme ani tušení.
Z nejsilnějšího centrálního slunce vesmíru až po nejmenší atom vodíku se vše skládá z různě silných magnetických polí.
Zvládnutí pochopení hmoty nám umožňují nové technologie, využívající nanomateriály a GANS.
Z poslední publikace teorie relativity E = m.c² Alberta Einsteina je akceptován jako vědecky přijatelný fakt, že energetická Materie může být přeměněna na energii a naopak (zákon o zachování energie). To znamená, že obě složky (hmoty a energie) musí být v podstatě totožné. V plazmové technologii se totiž vše skládá z "magnetických polí". U polarity polí, které nám jsou dosud známy z feromagnetismu, máme přitažlivost a odpudivost (na rozdíl od pólů kde se odlišné polarity navzájem prostřednictvím přísně směřovaného toku protékající energie přitahují a stejné polarity se navzájem odpuzují). Tedy všechny jevy přírody (nebo celá stvoření) jsou výsledkem nejrůznějších interakcí těchto "magnetických polí".  Více viz. níže uvedený obrázek.

Magnetická a gravitační pole

V plazmové technologii, řazení těchto "magnetických" polí, která vytvářejí sílu, směřující ven z příslušného středu, se nazývá "magnetické". Reverzní superpozice těchto "magnetických" polí, která vyvolávají sílu nasměrovanou dovnitř příslušným středem, se v plazmové technologii nazývá "gravitační"."Magnetické" toky polí vytvářejí další energetická pole pro životní prostředí a proto mohou do organismů přidávat pole chybějící, která navíc "gravitační" toková pole zvedají jako pole z prostředí, a také mohou pole, která jsou pro organismus příliš mnoho nebo jsou nevhodná, z organismu odebrat.

Plazma

V plazmové technologii každý fyzický předmět (elektron, atom, zrnko písku, rostlina, zvíře, člověk, planeta, hvězda, galaxie, vesmír, ...) není ničím jiným, než hromaděním "magnetických" polí, která se nazývají "plasmaticko - magnetická". Takže podle Keshe je každý objekt "plazma". Slovo "plazma" proto Keshe nepoužívá tak, jak je tomu ve fyzice, která tímto pojmem popisuje ionizovaný plyn. "Plazma" je tedy předmět vždy, když se nehledí na jeho materiálové vlastnosti, ale na vlastnosti polí, která plazma tvoří. 
Tato pole obvykle přesahují fyzické hranice uvažovaných objektů. K dispozici jsou také retenční pole (= plazma), která jsou již oddělena od zdrojového objektu v nefyzické podobě (tedy obrazy polí) tekoucí na jiné fyzické objekty. Takováto pohybující se pole, tj. tekoucí, se nazývají v plazmové technologii "energie". 
Produkty a zařízení vyvinutá na základě technologie Keshe umožňují na jedné straně proudění magnetických polí z jednotlivých atomů a molekul. Na druhé straně odebírají nadbytečná magnetická pole (např. z lidského organismu). Bylo zjištěno, že lidský organismus vylučuje pouze nadbytečná pole a přijímá pouze ta pole, která může dále využívat. Předpokladem je, že jsou k tomuto účelu použití nabízeny pouze produkty pro specificky dané oblasti využití. 

Gans

Gans jsou atomy chemického prvku zcela bez vazeb, což je činí velmi vnímavými k životnímu prostředí a k magneticko-gravitačním energiím, které jsou v něm rozptýleny. V některých ohledech mají vlastnosti podobné vlastnostem ušlechtilých plynů, přesto představují to, co bychom mohli nazvat novým stavem hmoty.
Některé atomy a molekuly uvolňují a / nebo absorbují magnetická a / nebo gravitační pole. Uvolněná pole mohou být absorbována jinými molekulami. Nadace Keshe vyvinula způsob, jak přivést tato volná pole do prostředí uvnitř použitelné látky, kterou Keshe nazval GANS.
Například organismus vydá pole, kterých se chce zbavit a absorbuje pole, která může použít, nebo která naléhavě potřebuje. Předpokladem ale je, že v bezprostředním okolí organismu musí být k dispozici vhodná pole pro absorpci.
Vzhledem k tomu, že intenzity polí jednotlivých chemických prvků a jejich sloučenin jsou různé, se pro různé oblasti použití používají různé typy "GANS" nebo jejich kombinace. Použití různých typů "GANS" s různou intenzitou polí, vytváří tok řízeného pole od nejsilnějších k nejslabším polím. Pokud tyto toky procházejí organizmem, tak ten, při tomto průtoku, má možnost odebrat si pro sebe část potřebného a chybějícího pole během jeho průtoku anebo naopak tomuto průtoku poskytnout svá nadbytečná pole.
Počáteční materiálové komponenty, které dodávají nebo zachycují tato zde uvedená pole, jsou ve speciálním souhrnném stavu nazvané "GANS". V tomto speciálním stavu agregace mají atomy a molekuly požadovanou použitelnou schopnost.
Tato technologie tedy podporuje samoléčebné schopnosti lidského organismu na úrovni energetických polí, které takto tvoří samotný organismus. Nejedná se tedy o chemické prostředky a procesy neboť zdraví EXISTUJE na úrovni vzájemné interakce magnetických polí.

Chcete-li se dozvědět více o plazmové technologie, o různých druzích Gans, aplikacích a jak si Gans vyrobit, https://www.lifemagrav.com
Interakce plazmových polí - Duše, emoce a úmysl

PLAZMA 

Všechno, co vidíme v našem vesmíru, je vytvořeno z interaktivních magnetických polí různých sil, rychlosti a hustoty. Od nejmenších částic, atomů, molekul, rostlin, zvířat, našeho těla, našeho světa, planet a celé naší sluneční soustavy, každé další galaxie a dokonce i celého vesmíru.
Plazma se skládá z milionů magnetických gravitačních polí, která se spojují a dynamicky se vzájemně ovlivňují. Interakce (=vzájemné působení), různých magnetických polí a různé síly, vytváří počáteční osivo plazmy, u kterého jsou vnější plazmová pole plazmy známá jako magnetická pole a dovnitř plynoucí pole jsou známa jako gravitační pole. 
Všechno v našem vesmíru je plazma, od nejmenšího atomu až po zrna písku, květinu, ptáka, naše tělo, strom, planeta Země, Měsíc, Slunce, naše sluneční soustava, galaxie a vesmír. 
Plazma neustále a volně rozdává svá pole, která dále volně tečou do životního prostředí. Pole, která nejsou použita při průchodu životním prostředím volně plynou zpět do plazmy, z které původně vyšla. Je to základní princip bezpodmínečného dávání a zpětného přijímání. Plazma sama dává jen to, co je potřeba a zpět přijímá to, co nebylo upotřebeno. 
Podíváme-li se do vesmíru, zdání budí dojem, že mezi Zemí a Měsícem je prázdnota. Tento prostor je však ve skutečnosti naplněn a přeplněn neviditelným magnetickým a gravitačním polem. Vše se pohybuje při různých rychlostech a navzájem interaguje. 
Naše třírozměrná fyzická realita není nic jiného než projev, který se vyznačuje magnetickými poli, jež se sdružují za určitých podmínek a vzájemně navzájem reagují. Naše fyzická realita je vytvořena v poli interakcí s určitou rychlostí. Pole, která cestují rychleji nebo pomaleji než rychlost těch, která vytváří naši realitu, existují mimo naši realitu vnímání v jiných dimenzích. 
Magnetická gravitační pole Země vytvářejí prostředí planety Země, které následně ovlivňuje to, jak na sebe pole budou dále interagovat tak, aby vytvořila život na Zemi. Fyzické předměty na Zemi jsou pro Zemi jedinečné prostředí. Život na jiných planetách nebude stejný jako život na Zemi, pokud podmínky pole interakce na této planetě jsou shodné s podmínkami Země. Plazmy se projevují v různých fyzikálních formách kvůli různým podmínkám prostředí. Navzájem se různě kombinují tak, aby udělali a tvořili tělo, skálu, strom či planetu.
POLE JSOU NEUSTÁLE VOLNĚ VYDÁVÁNA. POLE, KTERÁ NEJSOU POUŽITA PŘI PRŮCHODU PROSTŘEDÍM VOLNĚ PLYNOU ZPĚT DO PLAZMY, Z KTERÉ PŮVODNĚ VYŠLA. JE TO ZÁKLADNÍ PRINCIP BEZPODMÍNEČNÉHO DÁVÁNÍ A ZPĚTNÉHO PŘIJÍMÁNÍ.

Naše těla nejsou nic víc než sbírka milionů polí, která se spojují a jsou interagována tak, aby vytvořila plazmu, kterou definujeme jako lidské tělo. Aminokyseliny, proteiny, svaly, kosti, kůže, krev, to vše jsou shluky polí jedinečné plazmy, které se kombinují za účelem vytvoření plazmy těla. 
Magnetická pole, která tvoří vaše tělo, pochází z polí našeho slunečního systému Slunce, naší galaxie a našeho vesmíru. Nic ve světě nebo ve vesmíru nemůže existovat bez magnetických polí. To je a bylo tajemstvím stvoření. Vesmír je prostor plný magnetických gravitačních polí, která jsou neustále v pohybu a ve vzájemných interakcích, pohybující se různými rychlostmi a různými směry. 
Každá plazma má strukturu obdobnou kmeni stromu. Nejsilnější léta – pole, jsou uprostřed stromu a směrem ven jsou jednotlivé vrstvy (léta) slabší. Stejně tak nejslabší vrstvy plazmového pole jsou v nejvzdálenějších okrajových částech plazmy. Tatáž struktura plazmových polí je stejná i pro naše tělo. Nejsilnější plazmová pole se nacházejí uvnitř naší duše.
Je potřeba si uvědomit a pracovat dále s informací, že i jako lidé jste reálným projevem plazmy. Vaše energetická pole se opakovaně mísí s vaším prostředím.

NEGATIVNÍ EMOCE 

Negativní emoce vytvářejí blokády a filtrují jak to, co vstupuje, tak to, co opouští vaše tělo. 
Co jíte, co vidíte, co slyšíte, čeho se dotýkáte, co cítíte, co si myslíte a co dýcháte, to vše ovlivňuje váš výsledný energetický stav. Plazmová pole, která vyzařujete do svého okolí se totiž budou měnit v závislosti na vašem osobním emocionálním stavu a na stavu vašeho těla. 
Když pochopíme princip fungování plazmatických polí, můžeme tak lépe pracovat na bezpodmínečném dávání. V podstatě jsme všichni jako jeden subjekt a nic není oddělené. Naše plazmatická pole vzájemně působí na vše kolem nás a plazmatická pole všude kolem nás přitom působí na nás. Vyberte si tedy, jak chcete komunikovat.
ENERGETICKÁ POLE TĚLA SE MĚNÍ PODLE VAŠICH EMOCÍ A STAVU TĚLA:

DUŠE

Co je Duše? Naší nedílnou součástí je Duše. To, co Duše dává, to je čistá láska, která se nikdy nezmění. Duše je hlavním tvůrcem a tak jsme i my současně tvůrcem. Duše se ve světle této souvislosti projevuje jako fyzické tělo tady a teď. Duše má obdobné vrstvy stejně jako naše tělo má fyziologické a aurální vrstvy. Duše mluví velmi tiše. Je to naše intuice. Fyzikální svět je hlasitý a často utopí náš vnitřní (duševní) hlas. Duše nám oznamuje rozdíl mezi dobrem a zlem a tento rozdíl je to naše svědomí. 
Co je tělo? Tělo je skupenství plazmy tvořené magnetickými a gravitačními poli. Duše se projevuje v těle už v děloze, kde se postupně vytváří tělo. Tělo umožňuje duši existovat a prožívat ve fyzické realitě sociální soucítění. Lidské tělo má několik vrstev a celé tělo je tak projevem duše v interakci s prostředím, ve kterém se nachází. 
Co jsou emoce? Emoce jsou plazmová pole, která vyzařuje naše duše. Naše emoce jsou vrstvené a filtrované tím, co naše duše navenek projevuje. Naše emoce totiž fungují jako emocionální duševní filtry. Emocionální filtry jsou tak výsledkem naší interakce s naším prostředím. Emocionální filtry blokují sílu čisté lásky duše a blokují sílu polí, která se mísí s poli, která vyzařují z našeho prostředí (pole vydaná a přijatá). 
Naše myšlenky a emoce vycházejí (magnetické pole opouští tělo) a vracejí se (gravitační pole vstupující do těla) do těla. Mají proto danou určitou schopnost (sílu). Neustále si vytváříme plazmová pole pomocí našich myšlenek. Představivost vede k záměru a tvoření.  Můžeme takto vytvořit svět, takový, jaký si přejeme. 
POZITIVNÍ MYŠLENKY PROMÍTNUTÉ DO VODY VYTVÁŘEJÍ RŮZNÉ NÁDHERNÉ TVARY. PODOBNÉ VÝSLEDKY JSOU DOKUMENTOVÁNY PŘI POUŽITÍ HUDEBNÍCH TÓNŮ.:
Negativita bombarduje nás i celý svět kolem nás. Poslouchejte anebo sledujte dnešní hlavní média. Výsledkem vašeho zjištění nejspíš bude konstatování, že to co tyto média přináší je velmi negativní.Uvědomíte si účinky takto mediálně šířené negativity na vaše tělo, emoce a duši. Můžete se totiž sami dále rozhodnout, že se nebudete již tomuto jevu dále vystavovat anebo se díky tomuto uvědomění můžete ještě lépe naučit vyváženým způsobem negativitu pozorovat a neumožňovat jí tak touto cestou  ovlivňovat vaše emoce, které filtrují plazmová pole, jež přicházejí z duše a nebo naopak se k ní vracejí. 
Zde je navýsost potřebné v každém okamžiku dne vědomě a správně vyhodnotit, kdy necháme na sebe působit vliv prostředí, ve kterém se pohybujeme. Musíme se sami vycvičit k tomu, abychom bezpodmínečně vnímali a mysleli. Tělo je důsledek velení duše a my musíme cvičit záměr. 
Když vytváříme a používáme GANS s nano-povlakem, měli bychom vědět a pochopit, že naše plazmové pole se mísí s oblastmi našich výtvorů a všeho v našem prostředí.Pozitivní emoce vytvářejí pozitivní láskyplná plazmové pole. Negativní emoce vytvářejí negativní škodlivá plazmová pole. 
Když vytváříte nano-povlak, buďte proto pozitivní. To totiž ve výsledku významně ovlivní koncový výsledek nano vrstev; podle toho budou fungovat i při použití během tvorby GANS. Při tvorbě GANS proto buďte velmi pozitivní. Vaše pozitivní energie se totiž tak podstatně jednodušeji  smísí s energetickými poli všeho kolem vás. 
Když používáte jakýkoliv produkt Magrav, když používáte pero proti bolesti, buďte pozitivní a vyrovnaní. Zde je třeba mít na zřeteli nezbytnost umění vysílat správně své pozitivní záměry. Váš záměr tak ve finále významně ovlivní výsledek jak hodně vám plazma pomůže.
Tělo vyzařuje pole a to je plazma. Naše energetické pole se mění v závislosti na stavu našeho těla a našich emocí. Dejte energii lásky do všeho, co děláte. Když vyrábíte GANS, věnujte lásku tomuto procesu. Smíchejte bez obav plazmatická pole lásky se všemi fázemi procesu tvorby GANS. Vložte správný záměr do každé činnosti, kterou  děláte ve svém každodenním životě. 
Vaše záměry, vaši energii tak vtiskáváte do plazmatické struktury GANS, který takto i plazmaticky modelujete. Vaše energie tak bude "uvnitř" GANS energicky. Bude dodána nano-vrstvami, které takto vytvoříte.
Např. přemýšlení nad potřebou peněz, je ve skutečnosti záměrem nedostatku. Je to záporný energetický záměr,  který tak i zkopírujete do GANS, pokud uvažujete tímto způsobem během procesu tvorby GANS. Když tento GANS použijete pro uzdravení, tento hojení nepomůže.

Záznam vystupení ufologa Dr.Steve M.Geera, které proběhlo na Summitu Evropské expolitiky v Barceloně již v rce 2009.